کفپوش عایق برق 2 میلیمتر 38 کیلو ولت
نام محصول : کفپوش عایق برق 2 میلیمتر 38 کیلو ولت کد محصول :  IF 01 قیمت : 75.000 توم..
کفپوش عایق برق 4 میلیمتر 47 کیلو ولت
نام محصول : کفپوش عایق برق 4 میلیمتر 47 کیلو ولت کد محصول :  IF 02 قیمت : 120.000 تو..
کفپوش عایق برق 6 میلیمتر 54 کیلو ولت
نام محصول : کفپوش عایق برق 6 میلیمتر 54 کیلو ولت کد محصول :  IF 03 قیمت : 200.000 تو..